Zásadní novela stavebního zákona

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona. Dnes Vám nabídneme krátký pohled do procesu schvalování dokončené stavby rodinného domu a v podstatě návodu, jakým způsobem postupovat. 

Užívání dokončené stavby

Od 1. 1. 2018 už nebude fungovat institut oznámení záměru užívat dokončenou stavbu upravený v § 120 SZ, který byl bez náhrady zrušen. Stavebník tak do budoucna zpravidla u RD nebude potřebovat ze strany SU žádné povolení o užívání stavby, resp. ani ho nebude moci ale získat, což se mnohým stavebníkům může jevit jako problematické zejména v závislosti na již uzavřených smlouvách (hypotéky, smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvy apod.) Navíc tato právní úprava se bude aplikovat na všechny stavby RD, které stavebník dokončí po 31. 12. 2017. U staveb RD tak stavební úřad již nebude ani vykonávat závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Zákon rovněž nestanovuje stavebníku ani povinnost oznámit SU, že stavbu dokončil a započal s jejím užíváním, což z mého pohledu úplně v pořádku z podstaty logiky věci a účelu stavebního zákona není. Bude tedy na samotném stavebníku, odkdy se rozhodne stavbu užívat.  Kolaudaci by RD mohli podléhat pouze za předpokladu, kdyby u nich byla naplněna podmínka, že se jedná stavbu, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, což se u RD nepředpokládá. Navíc, na rozdíl od stávající úpravy (§122), již stavební zákon ve znění od 1. 1. 2018 přiblížení termínu stavba, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit ani neobsahuje, čímž celou oblast kolaudace ještě více komplikuje pro novou aplikační praxi.

V souvislosti s dokončením stavby tak stavebník bude moci získat ze strany Stavebního úřadu pouze osvědčení, že stavba existuje, nikoliv však, že byla povolena do užívání. Co se týče přidělení popisného či evidenčního čísla nové stavbě, tam se bude aplikovat stávající § 121/2, který stanoví, že pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, stavební úřad po předložení podkladů uvedených v odstavci 1 (§121/1 SZ) vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního případně orientačního. Jedná se zpravidla o předložení dokumentace skutečného provedení stavby, pokud došlo při realizaci k odchylkám od původně schválené dokumentace a doložení geometrického plánu. V praxi se ale můžete setkat s tím, že si budete muset sami obstarat u příslušné obce popisné či evidenční číslo, neboť výklad výše uvedeného ustanovení § 121/2 se může u příslušných stavebních úřadů. 

Jakmile však budete mít přidělené číslo popisné či evidenční, můžete zažádat katastr nemovitostí (s geometrickým plánem) o zanesení stavby do příslušné evidence. 

Zdroj: https://www.estav.cz/cz/5858.stavite-rodinny-dum-jake-zmeny-pro-vas-prinese-novela-stavebniho-zakona-od-ledna-2018